Barilga.mn Logo

Хууль эрх зүйн сан

Barilga.mn Logo

Барилга хот
байгуулалтын яам

Файлыг татах
Үзсэн тоо: 1262 Татсан тоо: 2929
Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийсэн зардлыг Зам,тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2012 оны 181 дүгээр тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар баталсан “Барилгын төсөв зохиох дүрэм” –ийн ХАВСРАЛТ №12 Барилгын нэгдсэн төсвийн тооцооны зардлын жагсаалтын 11.3-т  зураг төсөл, инженер хайгуулын ажлын үнийн дүнгээс найман  хувиар тооцохоор заасан байдаг. Үүнийг Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2014 оны “Барилгын норм ба дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 104 дүгээр тушаалаар магадлал хийх ажлын зардлыг хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах онцлог, төвөгшлийн ангиллаас нь хамааруулж 4-8 хувиар тооцдог болгон Барилгын норм ба дүрэмд өөрчлөлт оруулан баталлаа. Түүнчлэн хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх ажлын чанарыг сайжруулах зорилгоор зураг төсөлд магадлал хийсэн эрх бүхий этгээдэд хуваарилах зардлыг тухайн магадлалын ажлын зардлын 70 хувиар тооцож олгодог болгосон. Засгийн газрын 2010 оны 119 дүгээр тогтоолын хавсралт “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам”-ын 2.2.5-д зааснаар тус нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Барилгын норм ба дүрмийг Хууль зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр мөрдөнө.


Сэтгэгдэл (0)


    Та нэвтэрч байж сэтгэгдэл үлдээх боломжтой.