Barilga.mn Logo

Хууль эрх зүйн сан

Barilga.mn Logo

Барилга хот
байгуулалтын яам

Файлыг татах
Үзсэн тоо: 5053 Татсан тоо: 403

                                                                     “Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх,
                                                                     ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн
                                                                     2 дугаар хавсралт


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН АКТ

 

20 ... оны … сарын ... -ны өдөр                                                                          Дугаар …                                                               Улаанбаатар хот

НЭГ

1.1. Барилга байгууламжийн нэр, байршил, хүчин чадал
           
1.2. Захиалагч аж ахуйн нэгж, байгууллага (Зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч)
           

1.3. Ашиглагч аж ахуйн нэгж, байгууллага
           

1.4. Ерөнхий болон туслан гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага
           

1.5. Зураг төсөл боловсруулсан аж ахуйн нэгж, байгууллага
           

1.6.            
шийдвэрээр зохион байгуулсан  хүний …… бүрэлдэхүүнтэй улсын комисс нь уг барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахад бэлэн болсон тухай захиалагч байгууллагын 20 ... оны … сарын … -ны өдрийн …  дугаар мэдэгдлийн дагуу    20... оны … сарын … -ны өдрөөс …-ны өдөрт багтаан шинээр барьсан, өргөтгөл, шинэтгэл, их засварын ажлын чанар, холбогдох акт, баримтуудтай танилцаад газар дээр нь шалган үзэв.

1.7. Энэхүү барилга байгууламжийг … дугаартай зураг төслөөр ... оны ... сараас  барьж эхэлсэн бөгөөд  ... оны … сарын … -ны өдөр барьж дуусгасан байна.Сэтгэгдэл (0)


    Та нэвтэрч байж сэтгэгдэл үлдээх боломжтой.